امروز : پنج شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۹

طی دوسال اخیر هیچ بودجه دولتی به اداره اوقاف پیشوا تخصیص پیدا نکرده است

طی دوسال اخیر هیچ بودجه دولتی به اداره پیشوا شهرستان تخصیص پیدا نکرده است سرپرست اداره اوقاف وامور خیریه پیشوا طبق قانون باید دارای ردیف بودجه باشد، گفت: طی۲سال اخیر هیچ بودجه دولتی به اداره اوقاف ...

چند رسانه ای