امروز : شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

موفقیت پژوهشگران در افزایش کمی و کیفی برداشت ذرت علوفه ای در پیشوا

پژوهشگران دانشگاه ازاد اسلامی واحد ورامین_پیشوا موفق به افزیش کمی و کیفی برداشت ذرت علوفه ای شدند. به گزارش خبرگزاری ندای پیشوا؛ مدیر گروه زراعت دانشگاه ازاد اسلامی واحد ورامین پیشوا گفت: با بررسی نتایج سه ...

چند رسانه ای