امروز : سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷

گلوله پاسخ خواستگار در پیشوا

گلوله پاسخ خواستگار در پیشوا خواستگاری از دختردایی به قیمت جان او تمام شد و برادران دختر با شلیک گلوله او را به قتل رساندند.

چند رسانه ای