امروز : چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹

چرا امام خمینی(ره) هاشمی را به سکونت نزد منزل خود فراخواند؟

حاج عیسی گفت:امام امریکا را مثل سگ درنده‌ای می‌دانست که اگر پا روی دمش بگذاریم پارس می‌کند و در کل ایشان هیچ اعتقادی به رابطه با آمریکا نداشت و اگر کسی خلاف این بگوید دروغ ...

چند رسانه ای