امروز : سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۹

تعطیلی بازار پیشوا برای مقابله با کرونا

بازار قدیمی دوران صفویه شهرستان پیشوا به منظور محقق شدن دستور رئیس جمهوری در مقابله با شیوع ویروس کرونا به طور کامل تعطیل شد.

چند رسانه ای