امروز : پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

ارتقاء آمار سواد آموزی اتباع افغانی به ۶۲ درصد

ارتقاء آمار سواد آموزی اتباع افغانی به 62 درصد رئیس نهضت سواد آموزی گفت: بر اساس سرشماری نفوس و مسکن مرکز آمار ایران رقم با سوادی اتباع افغانی به 62 درصد ارتقا پیدا کرده است که ...

چند رسانه ای