امروز : سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹

بررسی ۱۴هزار هکتار از عرصه های منابع طبیعی شهرستان های ورامین و پیشوا

در ادامه بررسی رفع موانع تثبیت مالکیت دولت و در راستای اجرای طرح کاداستر اراضی ملی و دولتی، ۱۴ هزار هکتار از عرصه های ملی شهرستان های ورامین و پیشوا مورد بررسی قرار گرفت... به گزارش ...

چند رسانه ای