امروز : پنج شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷

مصطفی علیزاده

قتل بر سر نزاع مالی چند جوان

قتل بر سر نزاع مالی چند جوان یک جوان 28 ساله  بر سر  نزاع مالی  دسته جمعی در خانه مجردی مجتمع خورشید پیشوا به قتل رسید. سرهنگ مصطفی علیزاده رئیس پلیس شهرستان پیشوا گفت: در نزاع جمعی ...

چند رسانه ای